Abu SimbelAbu Simbel, Grosser Tempel

Aufnahme: Ansicht der Pfeilerhalle
Albuminabzug

Beschriftungen:
Auf dem Karton VS:
XXIX o A
Abu Simbel. Grosser Tempel Pfeilerhalle
1
Stempel "Corpus Statuarum 29594"
Auf dem Karton RS:
Abu Simbl Tempel