Theben West
Schech abd el Kurna, Wandmalereien, Grab des Nacht

Aufnahme: Innenansicht
Barythabzug

Beschriftungen:
Auf dem Karton VS:
Theben. Grab des Nacht Wand A-C Anfang XVIII Dyn.
XXIX o
88
Stempel "Corpus Statuarum" 29668
Auf dem Karton RS:
Grab des Nacht Scheb ab del kurna