NimesNimes, Pont du Gard
Aufnahme: Gesamtansicht des Aquaeduktes
Albuminabzug
Photo: ND
Nr.: 232

Beschriftungen:
Auf dem Photo:
232 Nimes. - Le Pont du Gard. ND Phot
Auf dem Karton VS:
Nimes. France.
19. Jan. 1901.