TriestTriest, Arco di Riccardo

Aufnahme: Gesamtansicht des Bogens
Photo: Alinari
Nr. 21167

Beschriftungen:
Auf dem Photo VS:
(Ed. ne Alinari) N.o 21167. Trieste - Arco di Riccardo. (Costruzione romana dei bassi tempi) Auf dem Karton VS:
XII 7 A
Stempel "Corpus Statuarum" 24385
Triest. Kaehler RE. Tr.- Bogen II 26
89